ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1 (คสล. 5 ชั้น)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 15,900,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3 (คสล. 5 ชั้น พร้อมทางเชื่อม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 30,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 (คสล. 5 ชั้น)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 34,099,999 บาท
เพิ่มเติม..