กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีกาญจน์ สีแหล้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0804245192
อีเมล์ : Manikansilae1993@gmail.com

นายอาคม สีสมบัติ
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.4)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0910162618
อีเมล์ : akhomliver@gmail.com

นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0969124742
อีเมล์ : Peerasit.do@mnr.ac.th

นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0845454483
อีเมล์ : Pichet.ra@mnr.ac.th

นางสาวจุฑามาศ เหล่าจันทร์
ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.6)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0862436319
อีเมล์ : jutamas.la@mnr.ac.th

นายไซมอน อัครสกุลชัย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0647742203
อีเมล์ : simon.ak@mnr.ac.th

Mr.Mnr Webmaster
Mnr Webmaster Mattayomnakhonrangsit
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0883098471
อีเมล์ : @mnr.ac.th

นางสาวเบญจรัตน์ บัวอ่อน
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0637734449
อีเมล์ : benjaratbou@gmail.com

นางสาวสุดารัตน์ หวังเกี่ยวกลาง
ครูจ้างเหมาบริการสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0887219201
อีเมล์ : Sudarat.w201@gmail.com