ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบ ข้อบังคับ
กระทรวงศึกษาธิการ
:: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547  
:: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและการอนุญาตใช้สื่อกาเรียนรู้ในการศึกษา
   ขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน..ฯ
:: ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบางฉบับที่ไม่เหมาะสมฯ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 ฯ
:: ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2543 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติมฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ 2559
:: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ(ฉบับที่2) พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
   พ.ศ.2548
สพฐ.
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
   ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็น
   นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
   หรือการดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: หลักเกณฑ์การตรวจสอบกำกับติดตามดูแลและรายงานผลการใช้อำนาจของ
   ผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551
สำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 
:: ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
:: เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ
:: ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดทำและการตรวจสอบร่างกฎหมาย และร่างอนุบัญญัติฯ...พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ.2536
:: ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
:: ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2544
   ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
:: ว่าด้วยการประสานงานการดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง
   พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
:: ว่าดวยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2-6)
:: ว่าด้วยการพัสดุ(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
   พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ.2527
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2535
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2538
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2541
:: ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ พ.ศ.2524
:: ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่2)พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่3)พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่4)พ.ศ.2548
ก.พ.
:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
ก.ค.ศ.
:: ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
   ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
กระทรวงการคลัง(หรือกรมบัญชีกลาง)
:: การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัย
   หรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิกเพิกถอน..ฯ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสด(ฉบับที่3)ุ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528
:: ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
   และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสด(ฉบับที่2)ุ พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546
;; ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
อื่นๆ
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับท ี่4) พ.ศ.2548
:: ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ)
;; ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2539 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )
:: ว่าด้วยการลาของข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2542 (ยกเลิกแล้ว ดูระเบียบสำนักนายกฯ )
ข้อบังคับ
คุรุสภา
:: ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547