กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธัญลักษณ์ คำสะอาด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0616953663
อีเมล์ : thunyaluk.kh@mnr.ac.th

นางสาวนิตย์ชนันต์ พูนเกตุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0921191429
อีเมล์ : @mnr.ac.th

นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0878108432
อีเมล์ : yodyatthai@yahoo.co.th

นางสาวจุฑารัตน์ นารถสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0993326164
อีเมล์ : Jutharat.na@mnr.ac.th