กฎ
กฎ
กระทรวง(ศึกษาธิการ)
:: กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
   กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
   กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
   กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรม
   การและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
   ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ..ศ.2548
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ
   พ.ศ.2548 
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับ
   บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ พ.ศ.2550
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและ
   ประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2548
:: กำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
   ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   พ.ศ.2546
:: กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการ
   แนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง พ.ศ.2548
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น พ.ศ.2547
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
   พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
   และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550
:: กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2547
:: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
:: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2549
:: การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.2549
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.2546  
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  
:: แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546  
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2546  
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546  
:: ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
   ตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
   พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554
:: ว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
   พ.ศ.2554
:: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548
 
กระทรวง(นายกรัฐมนตรี)
:: ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
:: (2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 2 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 3 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 5 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
:: (2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: ฉบับที่ 2(2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: ฉบับที่ 3(2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: ฉบับที่ 4(2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
:: กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปลงพิมพ์
   ในราชกิจจานุเบกษาตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
:: (ฉบับที่ 71(2523) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 81(2536) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 90(2544) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 91(2546) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
:: (ฉบับที่ 92(2547) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน 2478
กระทรวง(ศาลปกครอง)
:: ฉบับที่4(พ.ศ.2540) การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่5(พ.ศ.2540) การมีผลของคำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่6(พ.ศ.2542) การคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่7(พ.ศ.2542) การคัดค้านคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่8(พ.ศ.2542) การมอบอำนาจการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
:: ฉบับที่9(พ.ศ.2542) มาตรบังคับทางการปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด
:: ฉบับที่10(พ.ศ.2542) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง
:: ฉบับที่11(พ.ศ.2542) พยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่ง
:: ฉบับที่12(พ.ศ.2542) การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคำสั่งทางปกครอง
กฎกระทรวง(การคลัง)
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่2)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่3)พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแลฯเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ(ฉบับที่4)พ.ศ.2552
ก.พ.
:: ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
   ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
   (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544(ไม่ใช้บังคับแล้ว)
:: ฉบับที่ 28(พ.ศ.2548)ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ
:: ฉบับที่ 29(พ.ศ.2548)ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ก.พ.ค.
:: ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
:: แก้คำผิด กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
ก.ค.ศ.
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
   หรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553  คำอธิบาย
:: ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
:: ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการฯ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
:: ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กคศ. พ.ศ.2552
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2548 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทน
   ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   พ.ศ.2548  กฎฉบับนี้ถูกศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนเฉพาะ ข้อ1(1)