สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวฉัตรสีชมพู ภายในเป็นรวงข้าว รอบตัวอักษร มนร ลอยอยู่เหนือสายน้ำ บนแถบริบบิ้นแพรชื่อโรงเรียนมัธยมนครรังสิต มีหัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ ลิ

- ดอกบัวสีชมพูอันหมายถึง ดอกบัว(ปทุม) สัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี

- รวงข้าวสีทอง และสีเขียว อันหมายถึง ข้าวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทุ่งรังสิต เมืองธัญญบูรี จนถึงอำเภอธัญบุรีอันเป็นอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน และอีกนัยหนึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือของการจัดการศึกษาและการเฝ้าถนอมดูแลข้าวซึ่งเปรียบเสมือนนักเรียนที่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ให้ได้ลผลิตที่ดีที่สุด

- สายน้ำสีฟ้า หมายถึง คลองรังสิตประยูรศักดิ์ สายน้ำพระราชทานที่หล่อเลี้ยงชาวรังสิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

- สุ จิ ปุ ลิ คือหัวใจนักปราชญ์ อันเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ ได้แก่ สุ ย่อมาจากคำว่า สุตตะ แปลว่า การฟัง, จิ ย่อมาจากคำว่า จินตะ หรือ จินตนา แปลว่า การคิด, ปุ ย่อมาจากคำว่า ปุจฉา แปลว่า การถาม, ลิ ย่อมาจากคำว่า ลิขิต แปลว่า การเขียน

- มนร คือ อักษย่อของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ม.น.ร.